วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Exercise 1

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Present Simple Tense
จำนวน10 ข้อ
เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง


1. Anna (speak) ............... English very well.2. Jane (drink) ............. tea every morning.3. The sun (rise) ........... in the east.4. Bees (make) ........... honey.5. I (go) ........to school everyday.6. I usually (go) ..........away every night.7. I never (drink) .........coffee.
     


8. The Olympic Games (take place)..............every four years.
     


9. The River Amazon (flow) ........... into the Atlantic Ocean.
     


10. Bad dirving (cause) .......... many accidents.วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Occupationเรื่อง


ตัวชี้วัดด้านความรู้
1.             บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนเกี่ยวกับอาชีพ
2.             วิเคราะห์โครงสร้าง
-      Simple  Present    Tense 
-      Question  Word  /  How  often
-       Want  to  be
-       Adverb  of  frequency
3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา
4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ
5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล
6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ
1.             สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้
2.             สามารถอธิบายโครงสร้าง      Simple  Present  Tense   /  Adverb  of  frequency     และสามารถตอบคำถามที่ใช้     Question  Word  ได้
3.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม
4.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
5.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
6.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ
ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.             ใฝ่เรียนรู้
2.             มุ่งมั่นในการทำงาน  :  สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจทำในอนาคต  รวมทั้งบอกข้อดี  ข้อด้อยของแต่ละอาชีพ
3.             มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต